+355 4 2246026, +355 692096147 [email protected]

BEING PART OF YOUR SOLUTION

Albamedia SH.P.K eshte e specializuar ne distribucionin e produkteve te fushes te IT .
E themeluar ne vitin 2004 ,kompania eshte rritur vit mbas viti duke zgjeruar portofolin e produkteve dhe bashkepunimin
me partner te rendesishem nderkombetar ne fushen e IT dhe sherbimeve te lidhura me to. Eksperienca disa vjecare ne

kete sektor I ka dhene mundesi kompanise te akumuloj nje nivel te larte ekspertize e cila e ndihmon per ti ofruar kli-
enteve te saj zgjidhjet me te mira per produktet dhe sherbimet e IT.

Nen sloganin ‘’Pjese e zgjidhje tuaj’’ (Being part of your solution ) ,stafi I Albamedia ne cdo hallke te tij,qe nga departa-
menti I blerjes ,shitjes,marketingut ,logjistikes ,finances dhe deri te menaxhimi I kompanise eshte I fokusuar dhe punon

per ti ofruar klienteve te saj nje portofol te gjerë me produkte dhe shërbime te besueshme dhe konkuruese ,te orientuara
sipas kerkesave te tregut.

MISIONI

Ti ofrojme klienteve tane produkte dhe sherbime te qendrueshme ,kompetitive dhe te cilesie te besueshme .Te farketo- jme nje marredhenie besimi reciprok dhe te ngushte me klientet dhe partneret qe do jete ADN e kultures te kompanise dhe qe do I sherbeje rritjes te metejshme te biznesit.Te perdorim me eficence sistemet me te avancuara dhe moderne te distribucionit duke I dhene klienteve tane fleksibilitet dhe eficence te larte ne procesin e blerjes dhe komunikimit me Albamedia. Te jete nje biznes qe udhehiqet nga njerezit dhe funksionon per njerezit.Puna per dhe me njeri-tjetrin eshte nje kom- ponent I rendesishem I kompanise I cili duhet te na paraprij ne aktivitetin e perditeshem .Permiresimi I vazhdueshem I kapaciteteve profesionale te punojesve tane si nje garanci per nje vazhdimesi cilesore te aktivitetit te kompanise.

VIZIONI

Te behemi nje kompani lider ne fushen e distribucionit te produkteve dhe sherbimeve te IT ,duke perdorur nje sistem te avancuar dhe modern te komunikimit,shitjes,implementimit dhe shperndarjes te ketyre produkteve dhe sherbimeve te klientet .

ALBAMEDIA

KATALOG 2017