About Us


BEING PART OF YOUR SOLUTION

HISTORIA

Albamedia SH.P.K për më shumë se 15 vite në tregun shqiptar dhe jo vetëm, bën distribucionin e produkteve të kategorive:  Printer, Network, Storage, Të Konsumueshme.  

E themeluar në vitin 2004, kompania është rritur vit  mbas viti duke zgjeruar portofolin e produkteve dhe bashkpunimin me partner të rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e IT dhe shërbimeve të lidhura me to.

Eksperienca disa vjecare në këtë sektor i ka dhënë mundësi kompanisë të akumuloj një nivel të lartë ekspertize e cila e ndihmon për ti ofruar klientëve të saj zgjidhjet më të mira për produktet dhe shërbimet e IT.

Nën sloganin “ Pjesë e zgjidhjes tuaj” ( Being part of your solution ) stafi i Albamedia SH.P.K në cdo hallkë të tij, që nga departamenti i blerjes, shitjes, maketingut, logjistikës, financës dhe deri te menaxhimi i kompanisë është fokusuar dhe punon për ti ofruar klientëve të saj një portofol të gjerë me produkte dhe shërbime të besueshme dhe konkuruese, të orientuara sipas kërkesave të tregut.


MISIONI 

T'i ofrojmë klientëve tanë produkte dhe shërbime të qëndrueshme, kompetitive dhe të një cilësie të besueshme. Të ndërtojmë një marrëdhënie besimi reciprok dhe të ngushtë me klientët dhe partnerët, e cila do jetë ADN-ja e kulturës së kompanisë sonë dhe që do i shërbejë rritjes së mëtejshme të biznesit.   
 
përdorim me eficiencë sistemet më të avancuara dhe moderne të distribucionit duke u dhënë klientëve tanë fleksibilitet dhe eficiencë të lartë në procesin e blerjes dhe komunikimit me Albamedia.     

Të jetë një biznes që udhëhiqet nga njerëzit dhe në funksion të njerëzve. Puna për dhe me njëri-tjetrin është një komponent i rëndësishëm i kompanisë, i cili duhet të na paraprijë në aktivitetin e përditshëm.     

Përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve profesionale të punonjësve tanë si një garanci për një vazhdimësi cilësore të aktivitetit të kompanisë.


VIZIONI

  Të bëhemi një kompani lider në fushën e distribucionit të produkteve dhe shërbimeve të IT, duke përdorur një sistem të avancuar dhe modern të komunikimit, shitjes, implementimit dhe shpërndarjes të këtyre produkteve dhe shërbimeve te klientët. 

PARTNERS